Sign up for our newsletter

  • Erhverv

Reisebetingelser

Reisegarantifondet

Travel Sense er medlem av Reisegarantifondet, nr. 1504. Bidrag til Reisegarantifondet er alltid inkludert i reisens grunnpris.

Påmelding og betaling

En muntlig eller skriftlig aksept av et tilsendt tilbud fra Travel Sense anses å være bindende og kan ikke annulleres. Online bestilling hvor betaling skjer umiddelbart etter bestilling, anses også å være bindende. Hvis Travel Sense mot formodning umiddelbart etter kundens aksept ikke er i stand til å levere pågjeldende reise/event pga. manglende tilgjengelighet, forbeholder Travel Sense seg retten til å annullere handelen. Dette må meddeles kunden umiddelbart etter aksept av tilbudet, og senest innen 24 timer.

Endringer og avbestilling

En sportsreise hvor billetter til en spesifikk event er bekreftet, kan ikke avbestilles eller refunderes. Dette betyr at hvis man har kjøpt og bekreftet en reise hvor f.eks. billett til en fotballkamp er inkludert, kan denne reisen IKKE annulleres. Endringer/annulleringer av flybilletter er alltid forbundet med et gebyr, som kan variere alt etter hvilket flyselskap som brukes og hva slags endring det er snakk om. Endringer av hotellovernattinger kan i de fleste tilfeller gjøres gebyrfritt, men vil i noen tilfeller være forbundet med et gebyr. Overdragelse av en pakkereise kan i noen tilfeller la seg gjøre, men som oftest mot et gebyr.

Endringer av eventdato

Når man bestiller en pakkereise hvor billett til en event er inkludert, gjelder reisen for den pågjeldende eventen. Blir datoen for denne eventen endret, flyttes hele reisen slik at man fortsatt har mulighet til å delta på pågjeldende event. Reisen er dermed gyldig for en bestemt event og ikke for bestemte datoer. Det kan imidlertid være unntak fra dette – særlig for fotballkamper – hvor en endring av kampens dato gir kunden rett til refusjon av reisen, dersom kunden ønsker det. Les mer om rettighetene i forbindelse med fotballkampendringer under: "Informasjon", "Kampendringer" og velg den respektive liga. Travel Sense tar ikke ansvar for omkostninger og endringer av flybilletter som ikke er bestilt gjennom Travel Sense.

Billettsikkerhet

Travel Sense har hvert år ansvar for over 3000 gjester til ulike sportsarrangementer, og ALLE får sine gyldige billetter levert. Hvis billetten ikke leveres, refunderes hele reisen. Travel Sense må imidlertid alltid kontaktes under selve reisen dersom det mot forventning skulle oppstå problemer i forbindelse med billettleveringen. Dersom Travel Sense ikke kontaktes under selve reisen, kan det ikke kreves refusjon i ettertid. Travel Sense garanterer alltid som minimum billetter to og to, slik at ingen sitter alene. Les mer om billetter, levering og lignende under "Informasjon", "Ofte stilte spørsmål".

Bestilling av flybilletter for sportsreiser

De fleste online opplegg på www.travelsense.dk består av hotellovernatting og billett til event – altså uten flybilletter. I de aller fleste tilfeller er det imidlertid mulig å legge flybilletter til reisen, slik at man får alt samlet i én pakkereise. Travel Sense tar et gebyr på enten 350 kr eller 500 kr for å ordne med og utstede flybilletter. Gebyret dekker administrasjon og risikoen som er forbundet med bestilling av flybilletter. Kjøper man flybilletter inkludert i en samlet pakke, er det Travel Senses ansvar at kunden når frem til destinasjonen i tide til pågjeldende event. Travel Sense har dermed plikt til å ta seg av nødvendige flyendringer. Gebyret er 350 kr. ved flybilletter billigere enn 2000 kr og 500 kr ved flybilletter dyrere enn 2000 kr.

Hvis kunden bestiller sine egne flybilletter, er det kundens eget ansvar å ta seg av eventuelle endringer. Hvis kunden ønsker å bestille flybilletter selv, anbefaler Travel Sense at dette gjøres direkte på det aktuelle flyselskaps hjemmeside.

Avbestilling ved akutt sykdom

Det anbefales at det samtidig med bestilling av reisen tegnes sykdomsavbestillingsforsikring som dekker avbestillingskostnader dersom deltakelse på reisen skulle bli umulig eller i vesentlig grad vanskeliggjøres pga. død eller akutt sykdom/skade som krever sykehusinnleggelse, legeforeskrevet sengeleie eller situasjoner som kan sidestilles med dette som rammer deltageren selv eller nærmeste familie. Denne forsikringen koster 6 % av reisens pris. Det er også mulig å tegne en årlig avbestillingsforsikring.

Reise- og ulykkesforsikring

Den reisende er selv ansvarlig for å dekke omkostninger ved sykdom, sykehusinnleggelse, hjemtransport, bagasje, ulykke m.v. under reisen. Det anbefales derfor på det sterkeste å tegne reiseforsikring. Forsikring bør også alltid overveies på bakgrunn av de lave erstatningsbeløpene i de internasjonale konvensjonene.

Ansvarsrisiko/Reisegarantifondet/Reisegarantifondets konkursdekningsforsikring

Med pakkereiselovens ikrafttreden ble det innført en form for objektivt ansvar; ansvar uten skyld for reisebyrået overfor kunden. Loven om pakkereiser ble implementert som følge av et EF-direktiv og førte til samsvarende lovgivning i EU og EØS-landene. Travel Sense er automatisk tilsluttet denne ordningen med utvidet ansvarsrisiko gjennom Europeiske Forsikring. Omkostningene i forbindelse med dette pålegges hver reisende i form av et gebyr på 10 kr per person, som er inkludert i grunnprisen.

Per 1/1 – 2010 skal reisekunder tilbys en valgfri konkursdekningsforsikring i Reisegarantifondet. Hvis du kjøper flybilletter eller leiebil i utlandet til privat bruk, blir du tilbudt å kjøpe konkursdekning. Dekningen koster 20 kr per reisekunde.

Oppdatering av nettsider

Vi oppdaterer våre tilbud kontinuerlig på www.travelsense.dk og Facebook, og det skjer ofte endringer på svært kort varsel. Det er alltid den nyeste nettsiden som er gjeldende, og Travel Sense er uten ansvar dersom kunden skulle ha lagret en tidligere versjon på egen datamaskin eller kunden har unnlatt å foreta oppdatering.

Kansellering

Reisen kan kanselleres på grunn av eksterne omstendigheter som byrået og dets samarbeidspartnere ikke har innflytelse på eller hatt mulighet til å forutse (force majeure og lignende forhold). I dette tilfellet refunderes reisens fulle pris, og kunden kan ikke gjøre krav på erstatning ut over dette.

Turistskatt

OBS! Vær oppmerksom på at hoteller i noen land krever en lokal turistskatt. Fordi denne turistskatten skal betales direkte til hotellet ved utsjekking, har vi ikke mulighet til å inkludere den. Skatten varierer fra land til land og mellom de forskjellige hotelkategorier.

Angrerett

Ved kjøp på www.travelsense.dk er det ingen angrerett jf. Forbrugeravtalelovens § 9, stk. 2 nr. 2.

Travel Sense ansvar

Travel Sense fungerer som agent for lokale hoteller og agenter. Travel Senses ansvar for mangler og skade på person og gjenstander er begrenset til det erstatningsansvaret våre leverandører har i henhold til internasjonale konvensjoner for fly-, skip- og togtrafikk. Flytrafikk: Warszawa- konvensjonen, Skipsreiser: Athen-konvensjonen. Togreiser: COTIF/CIF-konvensjonen. Erstatningsbeløpene i de internasjonale konvensjonene er vanligvis svært lave.

Kundens ansvar

Den reisende er forpliktet til:

-å sørge for gyldig pass (minimum gyldig i 6 måneder fra innreisedato) og for  nødvendige visa og vaksinasjoner for reisen. Det er også kundens plikt å kontrollere at for- og etternavn på billetter, reisepass og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn på flybillett skal være i samsvar med navnet som er angitt i passet, da det ellers kan føre til avvisning ved innsjekking til flyet. Travel Sense påtar seg ikke ansvar for eventuelle følger angivelse av ukorrekte opplysninger kan medføre. Vær også oppmerksom på at alle opplysninger vedrørende pass, visa og lignende som oppgis av Travel Sense, gjelder for reisende med dansk pass.

-å holde seg informert om eventuelle endrede hjemreisetider og bekrefte plassreservasjon ved å kontakte flyselskapet senest 72 timer før hjemreisen. Unnlates dette, har flyselskapene rett til å disponere plassen uten at kunden kan reise krav.

-møte rettidig på de i reiseplanen, eller ved annen tydelig anvisning, angitte steder ved ut- og hjemreise.

-å oppføre seg slik at vedkommende ikke er til sjenanse for medreisende. I grove tilfeller kan upassende oppførsel føre til at den reisende bortvises fra videre deltagelse på reisen av Travel Sense eller dennes representant.

Navn i pass skal være i samsvar med navn som personen/personene er registrert med i Personregisteret. Det er kundens ansvar å kontrollere at det er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere å få avslag på søknad om visum.

Pass må være gyldig i minst 6 måneder. Ved reise til et Schengen-land skal passet medbringes på reisen, da det fungerer som danske statsborgeres ID i utlandet. Utlendinger med oppholdstillatelse i Danmark må alltid medbringe gyldig pass og oppholdstillatelse. Opplysningene på ordrebekreftelsen/fakturaen/reiseplanen vedrørende pass gjelder kun for personer med dansk pass. Utenlandske statsborgere bør konsultere sine ambassader eller konsulat.

Agentforbehold

Travel Sense A/S fungerer som agent for det/de i ovennevnte reise deltagende luftfartsselskap(er). Dette betyr at det er luftfartsselskapet(ene) som alene er ansvarlige for den korrekte gjennomføringen av transportavtalen. Dette/disse selskaps transportbetingelser og ansvarsbegrensninger er derfor gjeldende. Transporten skjer i henhold til Montreal- og Warszawa-konvensjonene og 889/2002, som begrenser luftfartsselskapenes erstatningsansvar i tilfelle død eller skade og ved ødeleggelse eller tap av eller skade på bagasje og i tilfelle forsinkelse.

Force majeure

Dersom det innenfor et tidsrom på 14 dager før reisens påbegynnelse skulle oppstå krigshandlinger, naturkatastrofer, utbrudd av livsfarlige smittsomme sykdommer eller lignende, kan reisen avbestilles vederlagsfritt. Det vil imidlertid være en betingelse at offentlige danske myndigheter (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder reise til det aktuelle området. Kundens ansvarsfrie avbestillingsrett gjelder imidlertid ikke dersom kunden ved avtalens inngåelse kjente til den aktuelle hendelsen, eller hendelsen var alminnelig kjent. Ubenyttede ytelser under et reisearrangement refunderes verken helt eller delvis.

Gruppereiser

For gruppereiser gjelder spesielle betingelser. De kan rekvireres ved å kontakte Travel Sense A/S på tlf. +45 70230644 eller info@travelsense.dk

Reklamasjon

Reklamasjon for mangler ved reisen skal rettes til Travel Sense eller dets stedlige representant så snart mangelen konstateres, slik at Travel Sense umiddelbart kan forsøke å rette opp forholdet. Krav angående mangler som ikke har kunnet rettes opp på stedet, må være Travel Sense i hende innen rimelig tid etter reisens avslutning. Hvis reklamasjonen ikke kan løses på en måte kunden er tilfreds med, kan kunden bringe saken inn for Pakkereise-Ankenævnet. Travel Sense A/S er medlem av Danmarks Rejsebureau Forening og er derfor forpliktet til å følge de kjennelser som evt. måtte bli avsagt av Pakkereise-Ankenævnet.

Klager 

Pakkereiser

Hvis du har du bestilt en pakkereise hos Travel Sense og i den forbindelse ønsker å klage, henviser vi til Pakkereise-Ankenævnet. Les mer om hvordan du sender inn klage på: www.pakkereiseankenaevnet.dk.

 
Adresse:
Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
 
Flight only
Hvis du har brukt Travel Sense til å bestille kun flyreise og ønsker å klage i den forbindelse, henviser vi til Forbrugerklagenævnet. Les mer om hvordan du sender inn klage på: www.forbrug.dk/klagemuligheder.
 
Adresse:
Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Øvrige betingelser

Reisen gjennomføres i henhold til de av Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtatte betingelser for deltagelse på pakkereiser. Disse utleveres etter anmodning. Det tas forbehold for trykkfeil i både katalog, på internett og i betingelser.

Verneting / Jurisdiksjon

Ethvert krav mot Travel Sense A/S skal avgjøres i henhold til dansk lov. Klager eller søksmål som ikke kan avgjøres av Rejseankenævnet, skal avgjøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

MEDLEM NR 1504 – REISEGARANTIFONDET